Uslovi za izgradnju i uređenje parcela (urbanistički projekat)

VRSTA I NAMENA OBJEKATA KOJI SE MOGU GRADITI NA PARCELAMA

  • Poslovno-proizvodni objekti
  • Proizvodno-skladišni objekti
  • Poslovno-proizvodno-skladisni objekti

DOZVOLJENI INDEKS ZAUZETOSTI PARCELE: 60%

PROCENAT UČEŠĆA ZELENILA: min. 30%

NAJVEĆA DOZVOLJENA SPRATNOST I VISINA OBJEKATA  22 metara