Infrastruktura

 1. ELEKTRIČNE INSTALACIJE:
  • Postoje dve trafo stanice, koja obezbeđuje snagu od 2 x 1,2 MW.
 2. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE:
  • Postoji gasna stanica, radnog pritiska od 3 bara i protoka od 4500 stm3/h.
 3. VODOVODNA INSTALACIJA:
  • Industrijski park  je delimično pokrivena vodovodnom mrežom (prečnik: Ø110mm i pritisak: 2,5 - 3 bara) protoka do cca.   5 l/s.
  • Hidrantske mreže i protivpožarni sistem zavise od vrste proizvodnje, kvaliteta objekta i dr. Investitor obično sa svojim projektantom treba da uradi protiv-požarnu studiju, koja će pokazati da li je količina vode i pritisak dovoljan, ili će morati da se predvidi adekvatna oprema (pumpe) u cilju povećanja pritiska.
 4. KANALIZACIJA:
  • U industrijskom parku ima mogućnost korišćenja septičke jame, kanalizacija još ne postoji
 5. IT INFRASTRUKTURA:
  • Kompanija Telekom Srbija je položila optički kabel na lokaciju i obezbediće odgovarajući protok u zavisnosti od zahteva investitora.
 6. SAOBRAĆAJNICE I RASVETA:
  • Na lokaciji je trenutno izgrađeno saobraćajnica  do uređenih parcela  (širina: 6-7m). Ulična rasveta je postavljena na duž istočne obilaznice.