Informacije o postupku dobijanja građevinske dozvole

Kako bi počeo da gradi na određenoj parceli, investitor će morati da prođe proceduru pribavljanja lokacijske dozvole, izrade glavnog projekta i izdavanja građevinske dozvole.

U saradnji sa JP “ za urbanizam “ Bačka Topola i opštinskom službom za građevinarstvo, u mogućnosti smo da investitoru obezbedimo sve potrebne preduslove kako bi u što kraćem roku po ubrzanom postupku dobio lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Prvi korak:

  • Dokumentacija: Investitor mora da ima dokaz o vlasništvu ili, ukoliko je zakupac, o zakupu kako bi dobio lokacijsku dozvolu.

Drugi korak:

  • Lokacijska dozvola: Sa potrebnom dokumentacijom i projektom preparcelizacije podnosi se zahtev za izdavanje lokacijske dozvole, a služba za građevinarstvo Opštine ima rok od 15 dana da je izda.

Treći korak:

  • Glavni projekat: Glavni projekat u ime investitora radi odgovorni projektant, a njegovu usklađenost sa urbanističkim planom proverava spoljna kontrola.
  • Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta: Investitor je u obavezi da uplati naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta kako bi dobio građevinsku dozvolu. Visina naknade se utvrđuje na osnovu stepena komunalne opremljenosti, urbanističke zone, namene i neto površine objekta. Ukoliko je jednokratna uplata, investitor dobija 30% popusta na iznos naknade.
  • Građevinska dozvola: Ako je glavni projekat u skladu sa parametrima u lokacijskoj dozvoli, služba za građevinarstvo Opštine ima rok od osam dana da ga odobri.